15 min AMRAP

  • 10 box jump
  • 12 power clean 70 kg
  • 14 push ups